Jeżyki

2023-11-29

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe
1. Odwiedziny Mikołaja
2. Zima jest coraz bliżej
3. Magia świąt
4. Zabawki

Zadania wychowawcze:
1. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; rozwijanie mowy, słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
2. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się znakami matematycznymi: =,<,>
3. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w związku ze zbliżającymi się odwiedzinami Mikołaja i Świętami Bożego Narodzenia. Rozwijanie dziecięcej empatii podczas udziału w akcjach charytatywnych, tworzeniu kartek świątecznych.
4. Rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności i koncentracji uwagi podczas działania w ramach kodowania i programowania.
5. Rozwijanie estetyki, staranności i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych.
6. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas spacerów, zabaw swobodnych w związku ze zmianami pór roku.


Pliki do pobrania:

2023-11-02

Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 6-letnich na m-c listopad

Tematy kompleksowe:

 • I:A DESZCZ PADA I PADA –JESIENNA MATEMATYKA.
 • II.CO PRZEDSZKOLAK POWINIEN WIEDZIEĆ O POLSCE – NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI.
 • III.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH -ZDROWIE NASZYM SKARBEM.
 • IV.CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU – URZĄDZENIA DAWNIEJ I DZIŚ.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Tworzenie okazji do nabywania doświadczeń w słuchaniu i obdarzaniu uwagą drugiego człowieka , tak aby zrozumieć co on chce przekazać . Rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do aktywnego poznania otaczającej rzeczywistości poprzez działanie – zabawy z wiatrem . Poznanie odnawialnych z odnawialnymi źródłami energii. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • 2. Poznanie pojęcia „wolność i miłość do Ojczyzny” , Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotyzmu, kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Poznanie polskich legend
 • 3.Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych poprzez przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia (częste przebywanie na świeżym powietrzu).Piramida zdrowego odżywiania– budowanie swobody i poprawności wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
 • 4.Poznanie różnych sposobów otrzymywania energii oraz urządzeń elektrycznych dawniej i dziś .Nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych ( komputer) oraz poznanie różnorodnych form zastosowania techniki w życiu człowieka i współczesnych środków łączności.
 • Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie

 • 03 listopad - WYJŚCIE NA CMENTARZ WOJSKOWY
 • 10 listopad „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” Udział w akcji "Szkoła do hymnu"
 • 13 listopad WYJSCIE DO KINA „ŚNIEŻKA”na film Pettson i Findus - Mały kłopot, wielka przyjaźń w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 23 listopad „MAGIA I CZARY " - Zabawa Andrzejkowa
 • 20 listopad „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA”

 • Pliki do pobrania:

  2023-09-22

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc PAŹDZIERNIK

  Tematy kompleksowe:
  1. Jesień w sadzie, w ogrodzie
  2. Zwierzęta jesienią
  3. Moja rodzina i mój dom
  4. Domowi ulubieńcy

  Zadania do realizacji:
  • rozwijanie umiejętności artystycznych, wokalnych i recytatorskich podczas występu w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej • rozwijanie mowy, ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe • poszerzanie wiadomości o owocach i warzywach • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, O, A, M, E • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej. • rozwijanie słuchu fonematycznego. • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1,2,3,4 • rozwijanie umiejętności liczenia, • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie świadomości własnego ciała. • rozwijanie ekspresji ruchowej, • doskonalenie poczucia rytmu, refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce, • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności improwizowania, kreatywności • rozwijanie wrażliwości smakowej. • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego poprzez zabawy w kodowanie i programowanie • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł. • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, • poszerzenie wiadomości na temat zwierząt leśnych • wzbogacanie wiadomości o ptakach, • dbanie o estetyczne wykonanie pracy plastycznej, • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy, • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego, • budzenie szacunku do członków rodziny, • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt, • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy. • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu, • utrwalanie wiadomości na temat budynków i pomieszczeń • rozwijanie umiejętności współdziałania. • poszerzanie wiedzy o zwierzętach domowych i schroniskach dla zwierząt

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia

  02.10 - Dzień Chłopaka
  09.10 - Dzień Poczty - wyjście do pobliskiej placówki
  13.10 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - występ dzieci
  16.10 - Wyjście do Kina Śnieżka
  24.10 - Wyjazd do DK Mors na spektakl teatralny
  31.10 - Wyjście na Cmentarz Wojskowy


  Pliki do pobrania:

  2023-09-06

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc WRZESIEŃ

  Tematy kompleksowe:

 • I:W PRZEDSZKOLU- WSPOMNIENIA Z WAKACJI.
 • II.OTO JA - O SAMYM SOBIE.
 • III.MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.
 • IV. JESIEŃ W PARKU W LESIE.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Stworzenie bezpiecznego , życzliwego i akceptującego otoczenia ,w którym funkcjonuje grupa dziecięca z jasno i precyzyjnie określonymi normami zachowań. Wprowadzenie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej i pomoc odnajdywaniu w niej miejsca.
 • 2. Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych. Dbanie o narządy zmysłów(prawidłowe oświetlenie, unikanie hałasu...).Szanowanie potrzeb innych , bycie empatycznym.
 • Kształtowanie nawyku do przechodzenia przez ulicę tylko w wyznaczonych miejscach i pod opieką obecności – poszerzenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego. Sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach.
 • 4. Dostrzeganie wartości i piękna przyrody w naturze, literaturze i sztuce, wdrażanie dzieci do obserwacji przyrodniczych oraz dostrzegania powiązań i zależności w przyrodzie. Czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
 • Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 15 września - Ogólnopolska akcja "Wyruszamy by sprzątać Polskę "
 • 20 września – Dzień Przedszkolaka - wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle
 • 27 września – spotkanie z Policjantami, pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego
 • 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - spotkanie z Panią Bibliotekarką
 • Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień


  Pliki do pobrania: